Anh bộ đội

Ly hôn thuận tình

Rate this Entry
Ly hôn thuận tình là khi cả hai bên trong mối quan hệ hôn nhân đồng ý rằng họ muốn ly hôn và không có bất kỳ sự tranh chấp nào giữa họ. Điều này thường xảy ra khi hai người đã cùng nhau giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ của họ và quyết định rằng ly hôn là giải pháp tốt nhất. Trong trường hợp này, họ có thể lên kế hoạch và thỏa thuận về cách chia sẻ tài sản và chăm sóc con cái nếu có. Mời bạn tham khảo mẫu sau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
(V/v: Công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận về con cái, tài sản)
Kính gửi: Tòa án nhân dân ………………………………………… ………..
Họ tên người yêu cầu:
1. Tên chồng: …...…………………………….. Sinh năm: …………………….
Địa chỉ:
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: ………......................................... .............................. (nếu có)
2. Tên vợ: …...…………………………….. Sinh năm: ………...……………….
Địa chỉ
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: ………......................................... .............................. (nếu có)
Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân……………….. việc như sau:
1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:
- Về quan hệ hôn nhân: ………………………………………… …………….
- Về con chung:............................................ .................................................. .........
- Về tài sản chung: ……............................................ ..............................................
- Về công nợ:............................................. .................................................. ...........
2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: ………….
3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:…………..
4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:………….……………………… ………………………………..
5. Thông tin khác:…………………………………… ……………………
Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:
1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)
2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)
3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)
4. Đăng ký kết hôn
5. Một số giấy tờ khác có liên quan
Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.
NGƯỜI YÊU CẦU


Vợ Chồng


Tải xuống tại đây: https://bieumauluat.com/mau-don-ly-hon-thuan-tinh/
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Uncategorized

Comments