QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG PHÊ DUYỆT THÀNH LẬP CLB HÀNG KHÔNG PDF Print E-mail
Thursday, 12 May 2011 13:51

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 05 năm 2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ quốc phòng tại tờ trình số 194/BQP ngày 15 tháng 01 năm 2005 về việc phê duyệt Đề án thành lập Câu lạc bộ Hàng không, Câu lạc bộ Hàng hải; ý kiến tham gia của các bộ: Tài chính (công văn số 2045/TC-VI ngày 21 tháng 02 năm 2005), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7315 BKH/QPAN ngày 16 tháng 11 năm 2004), Giao thông vận tải (công văn số 1124/GTVT-CHK ngày 03 thánh 03 năm 2005), Giáo dục và Đào tạo (công văn số 9716/GDQP ngày 01 tháng 11 năm 2004), Nội vụ (công văn số 646/BNV-ĐT ngày 29 tháng 03 năm 2005), Tư pháp (công văn số 1675/BTP-PLHS-HC ngày 08 tháng 11 năm 2004),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Câu lạc bộ Hàng không phía Bắc, Câu lạc bộ Hàng không phía Nam thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân và Câu lạc bộ Hàng hải thuộc Quân chủng Hải quân với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu hoạt động.

a) Đối với Câu lạc bộ Hàng không:

Phổ biến kiến thức quốc phòng trong hoạt động hàng không, kỹ thuật hàng không cần thiết và truyền thống Quân chủng Hàng không – Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên để nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền cùng trời tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

b) Đối với Câu lạc bộ Hàng hải:

Phổ biến kiến thức và tầm quan trọng của biển, đảo nước ta trong xây dựng, phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng; đồng thời tuyên truyền về truyền thống Quân chủng Hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên để nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Nội dung hoạt động:

a) Đối với Câu lạc bộ Hàng không:

- Giáo dục hướng nghiệp; phổ biến kiến thức quốc phòng, chức năng, nhiệm vụ chung của Bộ đội Phòng không – Không quân;

- Tổ chức các hoạt động cho các phương tiện bay bao gồm: mô hình máy bay có điều khiển bằng vô tuyến điện, dù nhảy, dù bay, tàu lượn, khinh khí cầu, máy bay thể thao, máy bay huấn luyện hạng nhẹ và siêu nhẹ do các cá nhân mua, nhập khẩu hoặc lắp ráp, chế tạo tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thi đấu và cấp chứng chỉ theo quy định của cấp có thẩm quyền

b) Đối với Câu lạc bộ Hàng hải:

- Giáo dục hướng nghiệp; phổ biến kiến thức quốc phòng, chức năng, nhiệm vụ chung của Bộ đội Hải quân;

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về biển; xây dựng, phát triển, huấn luyện các môn thể thao trên biển và quân sự phổ thông về biển, dưới mặt nước làm nòng cốt cho phong trào thi đấu trong nước và quốc tế; sử dụng các loại hình dịch vụ thể thao du lịch hàng hải theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thi đấu và cấp chứng chỉ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Điều 2. Về kinh phí:

- Kinh phí xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị ban đầu của Câu lạc bộ Hàng không, Câu lạc bộ Hàng hải bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Khinh phí hoạt động của Câu lạc bộ Hàng không, Câu lạc bộ Hàng hải thực hiện theo cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu;

- Huy động nguồn đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân có cùng lợi ích như: Hàng không dân dụng, Hàng hải, Du lịch, Thể dục Thể thao và của hội viên câu lạc bộ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động cụ thể của Câu lạc bộ Hàng không, Câu lạc bộ Hàng hải.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trương cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

PHẠM GIA KHIÊM

Nơi nhận

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,

- Ủy ban QP và AN của Quốc hội,

- Các bộ Quốc phòng, Công an,

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

Nội vụ, Thương mại, Công nghiệp,

Giao thông vận tải, Văn hóa-Thông tin,

Khoa học và Công nghệ,

- HĐND, UBND các tỉnh,

thành phố trực thuộc TW,

- Ủy ban Thể dục Thể thao,

- Tổng cục Du lịch,

- Các Quân chủng: PK-KQ, HQ (BQP),

- Học viện Hải quân (BQP),

- Cơ quan thường trực HĐGDQTW (BQP),

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, CN, KG, VX,

- Lưu: NC (3), Văn thư.

 

BAN GIÁM ĐỐC

Liên kết nội bộTƯ VẤN ONLINE

Câu lạc bộ Ban quản trị
ĐT 0824.616.168 ĐT 0913.493.679  


LIÊN KẾT WEBSITE

lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday24
mod_vvisit_counterYesterday136
mod_vvisit_counterThis week160
mod_vvisit_counterThis month4120
mod_vvisit_counterAll796086